نامنمره کلرتبه/سهمیه/کانونمدنیآ.د.مجزاآ.د.کتجارتاصول
فرزانه صفری73971*خراسان*آزاد750080006833816666666333
صفا نصیری72172*خراسان*آزاد900058337166683373336666
زهره باقریان70253*خراسان*آزاد633386667000783350006666
سیده وجیهه قرشی یزدی733310*خراسان*آزاد733368336833596458336500
مریم مین باشی544880*خراسان*اخرین نفر آزاد366663336333716643335166
مهدی رحیمی نسب63781*اردبیل*آزاد500086664000754368335166
علی دشتی57942*اردبیل*آزاد616675004000616646664666
هاجر عباسی اصل57043*اردبیل*آزاد433371664833583353337666
خدیجه ممی زاده نیری55125*اردبیل*آزاد483366664333783346663500
شهرام اژدری521710*اردبیل*آزاد600055005333583343332333
یعقوب کیانی جلودار500615*اردبیل*آزاد266671664500754350001500
حسن اخوان483222*آخرین نفر آزاد اردبیل483373334166666613332000
رضا وثوقی29391*ایثارگران*اردبیل266645002333385911662000
الهام محمدپور26923*ایثارگران*اردبیل666533345003333500333
محمد علی اسماعیلی4457102*کرمان*آزاد316656663500614051661833
نیما جهانشیری76021*البرز*آزاد800088337000866663334333
محبوبه درودیان79992*مرکز*آزاد800075008000866680008166
یعقوب زارعی جلیانی530026*کرمان*آزاد      
بهاره پوررضا قلیحدود500039*کرمان*آزاد      
علیرضا قاسمی520414*قم*آزاد350081663666683333335000

 رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1390 کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1389 کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1388کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1387 کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1386 کانون


موفقیت اتفاقی نیست( کارنامه دوست عزیزمان جناب آقای سیاوش هوشیار (مدیر محترم وبسایت اختبار) که در دوسال متوالی موفق به عبور از سد آزمون وکالت شده اند. )